MY MENU

หลักสูตรอบรมรถฟอร์คลิฟท์ Stacker Boom lift Reach Stacker

1. หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรทบทวน 6 ชั่วโมง)
2. หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ 12 ชม.) 
3. หลักสูตร Train The Trainer การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตร 12 ชม.)
4. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษา Electric Stacker (หลักสูตร 6 ชม.)
5. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษา Power Pallet (หลักสูตร 6 ชม.)
6. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษา Hand Pallet (หลักสูตร 6 ชม.)
7. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษา Boom Lift และ Scissor Lift (หลักสูตร 6 ชม.)
8. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษา Reach Stacker (หลักสูตร 6 ชม.)
9. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษาลิฟต์ขนส่ง (หลักสูตร 6 ชม.)
10. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษารถแบคโฮ (หลักสูตร 6 ชม.)
11. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษารถตักล้อยางและตีนตะขาบ (หลักสูตร 6 ชม.)
12. หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรตอก กด เจาะเสาเข็ม (หลักสูตร 6 ชม.)
13. หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์และไฟฟ้า (หลักสูตร 12 ชม.)