MY MENU

หลักสูตรอบรม Overhead Crane และTower Crane

1. หลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (หลักสูตร 12 ชม.)
2. หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นหอสูง ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นหอสูง ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (หลักสูตร 18 ชม.)
3. หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (หลักสูตร 18 ชม.)
4. หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (หลักสูตร 12 ชม.)
5. หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ (หลักสูตร 12 ชม.)
6. หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 3 ชม.)
7. หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 6 ชม.)